Vernetjenesten

§ 6-2. Verneombudets oppgaver
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.

Geir Holden (HVO)
Geir Holden (HVO)

Meldeplikten til legene:

Alle leger er pliktet til å informere Arbeidstilsynet om sykdom som de tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten. Meldingen skal skje på skjema "Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade".

Arbeidstilsynet er avhenging av tilbakemeldinger for å kunne sette i gang tiltak.

HVO - Geir Holden

Ta kontakt med Geir via kontaktskjema (direkte til HVO)

eller på tlf: +47 99227112