Vernetjenesten

§ 6-2. Verneombudets oppgaver
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.

HVO


Geir Holden (HVO)
Geir Holden (HVO)

Ta kontakt med Geir via kontaktskjema (direkte til HVO)

 eller på tlf: +47 99227112 


Meldeplikten til legene:

Alle leger er pliktet til Arbeidstilsynet om sykdom som legen tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten. Meldingen skal skje på skjema "Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade".

Arbeidstilsynet er avhenging av tilbakemeldinger for å kunne sette i gang tiltak.

.