Vernetjenesten

§ 6-2. Verneombudets oppgaver
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.

Alise Sjo (HVO)
Alise Sjo (HVO)

Meldeplikten til legene:

Alle leger er pliktet til å informere Arbeidstilsynet om sykdom som de tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten. Meldingen skal skje på skjema "Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade".

Arbeidstilsynet er avhenging av tilbakemeldinger for å kunne sette i gang tiltak.

HVO - Alise Sjo

Ta kontakt med Alise via kontaktskjema (direkte til HVO)

eller på tlf: +47 932 21 994

Verneombud på riggene

OPPDATERES