Nedbemanning

23.09.2021

Hei alle!

Som dere alle vet var det drøftelser mellom klubber og bedrift tirsdag 21.09.

Referat av møtet har dere fått tilsendt.

Det er bedriftsansiennitet som er lagt til grunn. Det vil si at kokker kan fortrenge renholdsoperatører og i denne omgang var det forpleiningsoperatører som hadde minst bedriftsansiennitet. Hovedavtalens punkt 6.2 er klar på at i en nedbemanning er det bedriftsansiennitet som skal legges til grunn under ellers like forhold.

I årenes løp med nedbemanning har ikke kokker hatt lang nok ansiennitet til å kunne fortrenge, men ettersom det i det siste halvannet året har vært et stort behov for ekstra renhold med tanke på covid-19 har bedriften ansatt flere renholdsoperatører enn det som har vært «normalt» og det har resultert i flere operatører med kort ansiennitet.

Pr dags dato stilles det ingen formelle krav til renholdsoperatørstillingen, så det vil si at en kokk kan innplasseres i en slik stilling, og har krav på det i følge hovedavtalens prinsipp om «annet passende arbeid». Det er flere av NOC sine kokker som har reist i renholdsstilling enten forut for ansettelse som kokk eller i perioder der kokker har fått en oppsigelse og i etterkant reist som renholdsoperatør i vikarturer. For at kokker ikke skal kunne fortrenge en renholdsoperatør måtte det på forhånd ha vært en skriftlig avtale mellom klubb og bedrift eller et krav til renholdsoperatørstillingen som må oppfylles, eventuelt et fagbrev.

Avtaler kan selvfølgelig inngås, men dette må gjøres i "fredstid", ikke midt i en oppsigelsesprosess.

Klubben mener at SAFE sitt synspunkt er uforenelig med Hovedavtalen og et av arbeidslivets sterkeste prinsipper, nemlig bedriftsansiennitet. Vår tidigere avtale rundt ansiennitet er oppsagt av den grunn at forpleiningssjefer ble fratatt denne rettigheten ved praktisering av "stillingsansiennitet". NOC-klubben mener det er den riktige og rettferdige avgjørelsen som er tatt.