Julehilsen

18.12.2020

Hei alle medlemmer

Vi er nå inne i de siste ukene av 2020, noen skal feire offshore og andre hjemme med sine kjære. Her kommer en liten oppsummering av 2020 fra klubben

Det har vært et skikkelig utfordrende år, 2020 vil virkelig gå inn i historiebøkene som året man kanskje helst ville vært for uten. Da Norge stengte ned i mars begynte snøballen å rulle, spørsmål om hvem som har en samfunnskritisk stilling, spørsmål angående omsorgsdager, hvem må i karantene, kompensering for karantene (en sak som fremdeles jobbes med sentralt) og så videre.

Årets lønnsoppgjør ble utsatt og ble ikke gjennomført før i oktober. Startskuddet for neste års lønnsoppgjør er allerede satt, når LO overleverer sine krav til NHO den 15. mars 2021. Så får vi krysse fingrene for at det kan gjennomføres på mest mulig normal måte i 2021.

Nesten all møteaktivitet har vært holdt virtuelt og det samholdet klubber/NR-forum og styret har seg imellom har blitt satt på prøve. Selv om det er effektivt og kostnadsbesparende, er det noe med det å treffes fysisk og kanskje ha noe sosialt sammen i etterkant av møter. Vi har alle måtte kjenne på det å begrense vårt sosiale liv dette året, men forhåpentligvis vil det vise resultater i mindre smitte og kanskje vi etter hvert kan ta opp igjen det livet vi kjenner fra før 2020.

Rigger ble tatt av kontrakt og ut av norsk sokkel, i sommer står NOC igjen med 4 rigger etter tapet av Transocean kontrakten og to Maersk rigger som gikk ut av norsk sokkel. Oppsigelser var dessverre uunngåelig. Midt oppi alt dette blir Irene Sandhåland langtidssykemeldt, Nina Holmberg stepper inn som vikarierende klubbleder og Geir Holden HVO og sekretær i klubben bistår mye i klubbarbeid. Det har vært en tung sommer og høst for oss alle, men nå ser vi fremover og håper at 2021 vil være betraktelig mer positivt enn 2020.

De siste månedene av året har gått med på tarifforhandlinger, forberedelser til valg av klubbstyret, som avsluttes 15. januar (husk å avgi din stemme), forberedelser til årsmøtet, bestilling og utsending av julegaver, diverse møter med bedriften og med forbundet (virtuelle). Noen ganger har døgnet for få timer og uken for få dager. Men vi kommer som regel alltid i mål.

Nå nærmer julen seg, og en spesiell hilsen går til dere som tilbringer Julen 2020 på havet og holder hjulene i gang, dere er med på å skape en fin julestemning for alle ute offshore, med den fantastiske maten og servicen som blir servert.

Til dere andre som feirer sammen med familie og venner, ønsker vi en fredfull og fin tid. Kanskje dere benytter anledningen til å lade batteriene litt, slik at vi er godt rustet og kan ta fatt på 2021 med friskt mot.

EN GOD JUL OG GODT NYTTÅR ØNSKES ALLE!

Hilsen styret i NOC-klubben

------------------------------------

Hi all members

 We are now in the last weeks of 2020, some will celebrate offshore and others at home with their loved ones. Here is a small summary of 2020 from the club 

It has been a really challenging year, 2020 will really go down in the history books as the year you might have wanted to be without. When Norway closed down in March, the snowball began to roll, questions about who has a socially critical position, questions regarding care days, who must be quarantined, compensation for the quarantine (a case that is still being worked on centrally) and so on. 

This year's wage settlement was postponed and was not completed until October. The starting shot for next year's wage settlement has already been set, when LO submits its demands to NHO on 15 March 2021. Then we will have to cross our fingers that it can be carried out in the most normal way possible in 2021. 

Almost all meeting activity has been held virtually and the cohesion between clubs / NR forums and the board has been put to the test. Although it is effective and cost-saving, there is something about meeting physically and perhaps having something social together after meetings. We have all had to feel the need to limit our social life this year, but hopefully it will show results in less infection and maybe we can eventually take up the life we ​​know from before 2020. 

Rigs were taken off contract and off the Norwegian shelf, this summer NOC is left with 4 rigs after the loss of the Transocean contract and two Maersk rigs that went off the Norwegian shelf. Redundancies were unfortunately inevitable. In the middle of all this, Irene Sandhåland is on long-term sick leave, Nina Holmberg steps in as acting club leader and Geir Holden HVO and secretary of the club assists a lot in club work. It has been a difficult summer and autumn for all of us, but now we look ahead and hope that 2021 will be considerably more positive than 2020. 

The last months of the year have been spent with collective bargaining, preparations for the election of the club board, which ends January 15 (remember to cast your vote), preparations for the annual meeting, ordering and sending Christmas gifts, various meetings with the company and with the association (virtual) . Sometimes the day has too few hours and the week too few days. But we usually always reach our goal. 

Now Christmas is approaching, and a special greeting goes to you who spend Christmas 2020 at sea and keep the wheels turning, you are helping to create a nice Christmas atmosphere for everyone offshore, with the fantastic food and service that is served. To you others who celebrate with family and friends, we wish you a peaceful and wonderful time. Maybe you take the opportunity to recharge your batteries a little, so that we are well equipped and can embark on 2021 with fresh courage. 

A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR EVERYONE!