Info April

30.04.2021

Mellomoppgjør

Det nærmer seg forhandlinger og klubbene på flyteriggavtalen gjør seg klar.

11. mai: NR-forum (samarbeidskomite for klubber på flyteriggavtalen)

12. mai: Tariffkonferanse (klubbene samles for å gå gjennom krav og hvilke som skal ta med inn i forhandlinger

19. og 20. mai: Forhandlinger. Normalt drar alle klubbledere inn til Norges Rederiforbund sine lokaler i Oslo, men som i fjor er vårt forhandlingsutvalg redusert, og representanter fra de største klubbene reiser inn. For catering vil det være 4Service og Sodexo.

Pensjonstrygden for sjømen

Tidligere i vinter sendte klubben ut en mail til medlemmer ang feilregistrering i PTS

Bedriften har valgt å gå gjennom alle ansatte sin registrering og kontakter de som har mulige feil. Har du sendt inn din registrering fra før, så har kontoret den informasjonen de trenger.

Bemanning Reacher

Spørsmålet ble tatt opp på AU-møte den 28.04, bedriften har ikke startet med kabalen enda. 

Det er ikke bekreftet dato for når Reacher kommer til Norge. 

Innarbeidelse

I tidligere info skrev klubben om praksis i forhold til innarbeidelse. Klubben har nå diskutert dette med bedriften og kommet frem til at dersom prosedyren for innarbeidelse følges, ser ikke klubben problemer med innarbeidelse. (Klubben er klar over at har vært mulig for fast ansatte å jobbe seg inn, mens ansatte i kompetansepool ikke har hatt mulighet.) 

Dette vil da gjelde alle fast ansatte i 2:4 rotasjon, inkludert kompetansepoolansatte.

Innarbeidelse skal ikke brukes som et middel der ansatte i kompetansepool skal ta igjen timer dersom man ligger i "minus". Innarbeidelse skal være et gode for ansatte som behøver fri ved en senere anledning.

Prosedyren sier at man skal søke om innarbeidelse i god tid og det skal stå dato for når man ønsker fri.

Arbeiderenes dag!

I morgen, 01.05.2021, er det arbeidernes dag. LO har markering på nett, den kan følges her.


God helg ønskes alle!wage settlement

Negotiations are approaching and the clubs on the floating rig agreement are getting ready.

May 11: NR forum (cooperation committee for clubs on the same agreement).

May 12: Tariff conference (clubs gather to review requirements and who to include in negotiations

May 19 and 20: Negotiations. Normally, all club leaders go to the Norwegian Shipowners' Association's premises in Oslo, but as last year, our negotiating committee has been reduced, and representatives from the largest clubs enter. For catering it will be 4Service and Sodexo.

Crew Reacher

The question was raised at an AU meeting on 28.04, the company has not started with the solitaire yet.

The date for Reacher's arrival in Norway has not been confirmed.

Incorporation

In previous info, the club wrote about practice in relation to incorporation. The club has now discussed this with the company and concluded that if the procedure for incorporation is followed, the club does not see problems with incorporation. (The club is aware that it has been possible for permanent employees, while employees in the competence pool have not had the opportunity.)

This will then apply to all permanent employees in 2: 4 rotation, including competence pool employees.

Incorporation should not be used as a means where employees in the competence pool are behind in hours counting on the man-years. 

The procedure states that you must apply for incorporation in good time and there must be a date for when you want time off.

Labor Day!

01.05.21  LO has markings online, it can be followed here.

Happy weekend everyone!